پلاستیک ها -سامانه های لوله گذاری

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمون توانایی مقاومت لوله‌های پلاستیکی گرماسخت تقویت شده با الیاف شیشه (GRP)، در برابر سطوح تعیین شده خمش حلقه‌ای اولیه بدون ایجاد تخریب سطحی و/یا نقص ساختاری است.
این استاندارد برای لوله‌های پلاستیکی GRP کاربرد دارد.