پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای تعیین عامل خزش در شرایط خشک لوله های پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه است.
این استاندارد برای لوله های با سفتی حلقوی ویژه اولیه بزرگتر یا مساوی با ۶۳۰N/ m2 که با روش مشخص شده در استاندارد مرجع تعیین شده است، کاربرد دارد.
یادآوری - برای این هدف، صفحات با میله های اعمال نیرو، هر دو برای اعمال نیرو بر آزمونه تا خمش نسبی ۲۸% قابل استفاده است. هنگامی که انتظار می رود خمش نسبی بیش از ۲۸ باشد، آزمون باید با میله های اعمال نیرو انجام شود (به زیربند ۸-۳ مراجعه شود).