پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین دو روش آزمون، تعیین شده به صورت روش A و روش B، برای بررسی آب بندی لوله ها و اتصالات پلاستیکی گرماسخت تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) تحت فشار داخلی کوتاه مدت است.
روش A یک آزمون هیدرولیکی است که برای لوله تحت فشار تک محوری کاربرد دارد.
روش B یک آزمون پنوماتیکی است که برای اتصالات کاربرد دارد.
یادآوری - روش‌های آزمون برای آب بندی محل های اتصال یا برای مقاومت لوله در برابر فشار هیدروستاتیک بلند مدت، توسط استانداردهای دیگر پوشش داده می‌شود.