پلاستیک ها -سامانه های لوله گذاری

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش‌های آزمون برای انواع اتصالات، مانند خم‌ها، انشعاب‌ها، مخروط‌های در نظر گرفته شده برای استفاده در سامانه های لوله گذاری پلاستیکی برای زهکشی و فاضلاب با آبرسانی تحت فشار یا بدون فشار، ساخته شده از پلاستیک‌های GRP، است.
این استاندارد برای آزمون طراحی ساختاری اتصالات، در موارد زیر کاربرد دارد:
الف - اتصالات مورد استفاده در کاربردهای زیرزمینی یا غیر زیرزمینی
ب- اتصالات با تمامی اندازه های اسمی مشخص شده در استاندارد مرجع
پ- اتصالات با کاربری انتقال مایعات در دماهای مشخص شده در استانداردهای مرجع
ت - آزمون نوعی
روش‌های آزمون در این استاندارد به آزمونه آسیب می‌رسانند و استفاده مجدد از آزمونه بعد از این آزمون‌ها مناسب نخواهد بود.
این استاندارد برای آزمون سامانه اتصالات رابط کاربرد ندارد.
در این حالت فرض می شود، اتصالات می توانند در معرض اثرات فشار محوری انتهایی هیدروستاتیک قرار گیرند.
یادآوری- این استاندارد برای استفاده در ارزیابی عملکرد محل های اتصال غیر یکپارچه، مانند روش‌های آزمون پیشین موجود برای این منظور، در نظر گرفته نمی‌شود. به کتاب نامه مراجعه شود.