پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری -اجزای پلاستیکی -تعیین ابعاد

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش‌هایی برای اندازه گیری و یا تعیین ابعاد لوله‌ها و اتصالات پلاستیکی و درستی اندازه گیری آن‌ها است. این استاندارد، روش‌هایی را برای اندازه گیری زاویه، قطر، طول، میزان عمود بودن و ضخامت دیواره به منظور بررسی انطباق با حدود هندسی، ارائه می‌کند.
یادآوری: در این استاندارد از یکاهای سیستم متریک، استفاده شده است. در مورد سایر روش‌ها، با استفاده از ضریب تبدیل‌های مناسب، برای رواداری‌های سایر یکاهای اندازه گیری نیز کاربرد دارد.