پلاستیک ها ـ لوله و اتصالات گرمانرم تعیین دمای نرمی ویکات ـ روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد ارائه یك روش كلی برای تعیین دمای نرمی ویكات لوله و اتصالات گرمانرم است. این روش آزمون با استفاده از نیروی 50 نیوتن انجام می‌گیرد و روش ب، كه مطابق با استاندارد بند 2-2 است را نیز شامل می‌شود.
این روش تنها برای مواد گرمانرمی قابل استفاده است كه امكان اندازه گیری دمایی كه در آن سرعت نرم شدنشان افزایش می‌یابد، وجود داشته باشد. این روش برای پلیمرهای بلوری و نیمه بلوری كاربرد ندارد.