ابعاد اتصالات پلیونیل کلرید سخت بابوشن ساده برای لوله‌های تحت فشار

این استاندارد ابعاد بوشن ساده اتصالات پلی وینیل كلرید سخت كه برای اتصال از طریق چسب حلال به لوله‌های پلی وینیل كلرید سخت برای كاربردهای تحت فشار در نظر گرفته شده اند را مشخص می‌كند.
اتصال بوجود آمده احتیاجی به استحكامات مكانیكی ندارد.