پلاستیک ها -سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد-پلی پروپیلن (pp)-قسمت 1-کلیات

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های کلی سامانه‌های لوله گذاری از جنس پلی پروپیلن (PP) برای تاسیسات آب گرم و سرد داخل ساختمان به منظور انتقال آب برای مصارف عمومی و انسانی (سامانه های خانگی) و سامانه‌های گرمایشی، تحت فشار و دماهای طراحی مطابق با رده کاربری است (جدول 1).
این استاندارد طیفی از شرایط بهره برداری (رده‌های کاربری)، فشارهای طراحی و رده های ابعادی لوله را در بر می‌گیرد، این استاندارد برای مقادیر دمای طراحی (TD)، حداکثر دمای طراحی (Tmax) یا دمای نقص عملکرد (Tmal) که بیش از مقادیر تعیین شده در جدول ۱ باشند، کاربرد ندارد.
یادآوری - مسؤولیت انتخاب مناسب این ویژگی‌ها در چارچوب این استاندارد و در نظر گرفتن الزامات خاص آن‌ها بر عهده خریدار یا کاربر نهایی است هم چنین برای روش‌های آزمون اشاره شده در این استاندارد، پارامترهای آزمون ارائه می‌شوند.
این استاندارد همراه با استانداردهای ملی ایران شماره های ۲-۶۳۱۴ ، ۳-۶۳۱۴ و ۵-۶۳۱۴ برای لوله ها و اتصالات پلی پروپیلن، محل های اتصال آن‌ها با هم و محل های اتصال آن‌ها با اجزایی از جنس سایر مواد پلاستیکی و غیر پلاستیکی، مورد استفاده در تاسیسات آب گرم و سرد، کاربرد دارد.