پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات لوله‌های پلی پروپیلن (PP) برای سامانه‌های لوله گذاری مورد استفاده در تاسیسات آب گرم و سرد داخل ساختمان به منظور انتقال آب برای مصارف عمومی و انسانی سامانه های خانگی و سامانه‌های گرمایشی، تحت فشار و دماهای طراحی مطابق با رده کاربری است(جدول ۱ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۶۳۱۴).
این استاندارد طیفی از شرایط بهره برداری (رده‌های کاربری)، فشارهای طراحی و رده‌های ابعادی لوله را در بر می‌گیرد. این استاندارد برای مقادیر دمای طراحی (TD)، حداکثر دمای طراحی (Tmax) یا دمای نقص عملکرد (Tmal) که بیش از مقادیر تعیین شده در جدول ۱ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۶۳۱۴ باشند، کاربرد ندارد.
یادآوری - مسؤولیت انتخاب مناسب این ویژگی‌ها در چارچوب این استاندارد و در نظر گرفتن الزامات خاص آن‌ها برعهده خریدار یا کاربر نهایی است هم چنین برای روش‌های آزمون اشاره شده در این استاندارد، پارامترهای آزمون ارائه می‌شوند.
این استاندارد همراه با سایر قسمت های استاندارد ملی ایران شماره ۶۳۱۴ برای لوله‌های پلی پروپیلن، محل‌های اتصال آن‌ها با هم و با اجزایی از جنس پلی پروپیلن و محل‌های اتصال آن‌ها با اجزایی از جنس سایر مواد پلاستیکی وغیر پلاستیکی، مورد استفاده در تاسیسات آب گرم و سرد، کاربرد دارد.
این استاندارد برای لوله‌های دارای لایه (های) مانع یا بدون آن (ها) کاربرد دارد.