پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات کارایی سامانه های لوله گذاری پلی پروپیلن (PP) برای مورد استفاده در تاسیسات آب گرم و سرد داخل ساختمان به منظور انتقال آب برای مصارف عمومی و انسانی سامانه های خانگی و سامانه های گرمایشی، تحت فشار و دماهای طراحی مطابق با رده کاربری است‌ جدول ۱ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۶۳۱۴). این استاندارد طیفی از شرایط بهره برداری (رده‌های کاربری) و فشارهای طراحی را در بر می‌گیرد. این استاندارد برای مقادیر دمای طراحی (TD)، حداکثر دمای طراحی (Tmax) یا دمای نقص عملکرد (Tmal) که بیش از مقادیر تعیین شده در جدول ۱ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۶۳۱۴ باشند، کاربرد ندارد.
یادآوری - مسؤولیت انتخاب مناسب این ویژگی‌ها در چارچوب این استاندارد و در نظر گرفتن الزامات خاص آن‌ها برعهده خریدار یا کاربر نهایی است.
هم چنین برای روش‌های آزمون اشاره شده در این استاندارد، پارامترهای آزمون ارائه می‌شوند.
این استاندارد همراه با سایر قسمت‌های استاندارد ملی ایران شماره ۶۳۱۴ برای لوله ها و اتصالات پلی پروپیلن، محل‌های اتصال آن‌ها با هم و محل های اتصال آنها با اجزایی از جنس سایر مواد پلاستیکی و غیر پلاستیکی، مورد استفاده در تاسیسات آب گرم و سرد، کاربرد دارد.