پلاستیک ها-سیستم لوله کشی آب سرد،گرم و داغ پلی پروپیلن

هدف از تدوین این استاندارد تعیین راهنما برای ارزیابی انطباق مجموعه لوله واتصالات پلی پروپیلن مشتمل بر طرح کیفیت تولید کننده به عنوان قسمتی از سیستم مدیریت کیفیت است.
این استاندارد شامل بندهای ذیل است:
الف) الزامات مواد، اجزاء، مجموعه‌های اتصال و ملحقات اشاره شده در قسمت‌های مختلف استاندارد ملی " پلاستیک‌ها - سیستم لوله کشی آب سرد، گرم و داغ پلی پروپیلن "
ب ) الزامات سیستم مدیریت کیفیت تولید کننده
پ) در صورتی که ممیزی سوم شخص مورد نظر باشد، تعاریف و روش اجرائی به کار گرفته شود.
تعاریف این استاندارد برای سیستم لوله کشی پلی پروپیلن (PP) مورد استفاده در آبرسانی آب سرد و گرم ساختمان‌ها به منظور شرب انسانی و سیستم گرمایشی، تحت فشار و دمای طراحی براساس رده کاربری جدول ۱ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۶۳۱۴ : سال ۱۳۸۷ کاربرد دارد.