پلی پروپیلن ـ آئین کار نگهداری و نصب لوله و اتصالات

هدف از تدوین این آئین كارتعیین نكات ایمنی، نحوه نگهداری، جابجایی، انبارش، نصب و كنترل‌های پس از نصب لوله و اتصالات ازجنس مواد پلیمری پلی پروپیلن برای انتقال آب سرد و گرم مصرف شرب انسانی در داخل ساختمان می‌باشد.
لوله و اتصالات پلی پروپیلن مورد بحث این آئین كار باید مطابق با استاندارد ملی به شماره 6314 باشد. 
به منظور داشتن سیستم لوله كشی پلی پروپیلن مناسب جهت مصارف آبرسانی شرب انسانی داخل ساختمان‌ها، پس از حصول اطمینان از كیفیت لوله، اتصالات و تطابق با استانداردهای ملی مرتبط و سازگاری جوش لوله و اتصال، رعایت مندرجات استاندارد فوق ضروری می‌باشد.