پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی

1-1 هدف از تدوین این استاندارد تعیین قابلیت لوله‌های پلی اتیلن نسبت به ایجاد و رشد ترك در اثر تنش تحت شرایط محیطی است. لوله‌های پلی اتیلن تحت تنش معین و در محیطی فعال مانند روغن‌ها و یا شوینده‌ها، دچار ترك‌های زود هنگـام شده كه در نهایت باعث شكست آن‌ها می‌شود.
1-2 این استاندارد برای انجام بازرسی منظم كاربرد دارد. اما از اطلاعات بدست آمده نمی‌توان بطور مستقیم برای كاربردهای مهندسی استفاده كرد.
1-3 این استاندارد برای كلیه پلاستیك‌های اتیلنی كاربرد دارد.