پلاستیک ها - لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت چگالی - ویژگیها

هدف از تدوین این استاندارد تعيين دامنه مجاز چگالی و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت است.
ماده‌ی سازنده لوله و اتصالات، الزاما پلی وینیل کلرید بوده که فقط می‌توان افزودنی مورد نیاز را به آن اضافه کرد.
این استاندارد برای لوله و اتصالات ساخته شده از آمیزه‌های دارای پر کننده با محصولات اسفنجیپ کاربرد ندارد .