پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات لوله‌ها، اتصالات و سامانه‌های لوله گذاری پی وی سی صلب (-PVC U) تک جداره برای کاربردهای مدفون در خاک به منظور جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی تحت شرایط زیر است: الف) بیرون از بنای ساختمان با فاصله بیش از یک متر(ناحیه کاربرد U)
ب) بیرون از بنای ساختمان با فاصله کمتر از یک متر (ناحیه کاربرد UD).
یادآوری ۱- معمولا سیفون یا حوضچه اتصال به عنوان مرز شبکه فاضلاب ساختمانی و شبکه فاضلاب شهری در نظر گرفته می‌شود. بخش بالادست سیفون، ناحیه کاربرد BD محسوب شده و الزامات آن مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱۔ ۹۱۱۹( پیوست ب) است.
همچنین، برای روش‌های آزمون اشاره شده در این استاندارد، پارامترهای آزمون ارائه می‌شوند.
این استاندارد، طیفی از اندازه‌های اسمی، سری‌ها و رده‌های سفتی را در بر گرفته و الزامات مربوط به رنگ و افزودنی‌ها را نیز ارائه می‌دهد.
یادآوری ۲- مسؤولیت انتخاب مناسب این ویژگی‌ها در چارچوب این استاندارد و در نظر گرفتن الزامات خاص آن‌ها بر عهده کاربر نهایی است.
این استاندارد همراه با 2-CEN / TS 1401 برای لوله‌ها و اتصالات پی وی سی صلب تک جداره، محل های اتصال آن‌ها با هم و محل های اتصال آن‌ها با اجزایی از جنس سایر مواد برای سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک به منظور جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی کاربرد دارد.
این استاندارد برای لوله های پی وی سی صلب فوم نشده دارای مادگی یکپارچه یا بدون آن کاربرد دارد.
اتصالات می‌توانند به روش قالب گیری تزریقی تولید یا به صورت دست ساز از قطعات تزریقی یا لوله ساخته شوند.
یادآوری ۳- لوله‌ها، اتصالات و سایر اجزای سامانه لوله گذاری که مطابق با استانداردهای محصول ارائه شده در پیوست ج هستند. اگر مطابق با الزامات ابعاد محل اتصال ارائه شده در بند ۶ و الزامات جدول ۱۵ باشند، می‌توانند با لوله ها و اتصالات مطابق با این استاندارد استفاده شوند.