پلاستيك‌ها – سامانه‌هاي لوله‌گذاري مدفون در خاك براي كاربردهاي فاضلاب و زهكشي ثقلي

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین راهنمای ارزیابی انطباق آمیزه ها یا فرمول بندیها، محصولات و سامانه های مونتاژ شده مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱-۹۱۱۸ است؛ که قرار است در طرح کیفیت تولید کننده به عنوان بخشی از سامانه مدیریت کیفیت گنجانده شود. همچنین، این استاندارد راهنمای ایجاد روش‌های اجرایی مربوط به گواهی دهی شخص ثالث است.
یادآوری ۱- توصیه می شود که سامانه مدیریت کیفیت مطابق با "ISIRI ISO 9001 یا سخت گیرانه تر از آن باشد. یادآوری ۲- در صورت نیاز به گواهی شخص ثالث، توصیه می شود که اعتبارنامه سازمان گواهی دهنده، برحسب کاربردی مطابق با ISO / IEC17021 یا ۱۳۱ INSO ISO17065 / IEC باشد.
یادآوری ۳ - مسؤولیت ارزیابی انطباق و صدور پروانه بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران است.
یادآوری ۴- برای کمک به کاربر این استاندارد، ماتریس پایه آزمون در پیوست الف ارائه شده است.
این استاندارد همراه با استاندارد ملی ایران شماره ۱-۹۱۱۸ برای سامانه های لوله گذاری پی وی سی صلب (PVC - U ) برای کاربردهای مدفون در خاک به منظور جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی تحت شرایط زیر کاربرد دارد:
الف) بیرون از بنای ساختمان با فاصله بیش از یک متر (ناحیه کاربرد U)
ب) بیرون از بنای ساختمان با فاصله کمتر از یک متر (ناحیه کاربرد UD).