پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای تخلیه فاضلاب و پساب ساختمان -پی وی سی صلب (pvc-u)

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات لوله ها، اتصالات و سامانه های لوله گذاری پی وی سی صلب (PVC-U) تک جداره برای تخلیه فاضلاب و پساب ساختمان تحت شرایط زیر است:
الف) داخل ساختمان (ناحیه کاربرد B ب) داخل ساختمان و در محدوده بنای ساختمان به صورت مدفون در خاک (ناحیه کاربرد BD)
یادآوری ۱- معمولا سیفون یا حوضچه اتصال به عنوان مرز شبکه فاضلاب ساختمانی و شبکه فاضلاب شهری در نظر گرفته می‌شود.
بخش پایین دست سیفون، ناحیه کاربرد UD محسوب شده و الزامات آن مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱۔ ۹۱۱۸(پیوست ب) است.
یادآوری ۲-در ناحیه کاربرد BD فقط اجزایی از سامانه با قطر خارجی اسمی ۷۵ میلی متر و بالاتر استفاده می‌شوند.
این استاندارد الزامات لوله ها، اتصالات و سامانه های لوله گذاری پی وی سی صلب ( PVC-U ) برای کاربردهای زیر را نیز تعیین می‌کند:
- قسمت تهویه سامانه که وابسته به کاربردهای تخلیه است
- سامانه آب باران در محدوده بنای ساختمان همچنین، برای روش های آزمون اشاره شده در این استاندارد، پارامترهای آزمون ارائه می شوند. این استاندارد، طیفی از اندازه‌های اسمی، و سری های لوله ها و اتصالات را در بر گرفته و الزامات مربوط به رنگ و افزودنی ها را نیز ارائه می‌دهد
یادآوری ۳- مسؤولیت انتخاب مناسب این ویژگی ها در چارچوب این استاندارد و در نظر گرفتن الزامات خاص آنها برعهده کاربر نهایی است این استاندارد همراه با 2-CEN / TS 1329 برای لوله ها و اتصالات پی وی سی صلب تک جداره، محل اتصال آن‌ها با هم و محل اتصال آن‌ها با اجزایی از جنس سایر مواد برای تخلیه فاضلاب و پساب ساختمان کاربرد دارد.
یادآوری ۴- لوله‌ها، اتصالات و سایر اجزای سامانه لوله گذاری که مطابق با استانداردهای محصول داده شده در پیوست الف هستند، اگر مطابق با الزامات ابعاد محل اتصال داه شده در بند ۶ و الزامات جدول ۱۷ باشند، می‌توانند با لوله‌ها و اتصالات مطابق با این استاندارد استفاده شوند.