پلاستيك‌ها – سامانه‌هاي لوله‌گذاري براي تخليه فاضلاب و پساب ساختمان

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین راهنمای ارزیابی انطباق مواد (آمیزه ها با فرمول بندی‌ها)،محصولات و سامانه های مونتاژشده مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱-۹۱۱۹ است؛ که قرار است در طرح کیفیت تولید کننده به عنوان بخشی از سامانه مدیریت کیفیت گنجانده شود. همچنین، این استاندارد راهنمای ایجاد روش‌های اجرایی مربوط به گواهی دهی شخص ثالث است.
یادآوری ۱ - توصیه میشود که سامانه مدیریت کیفیت مطابق با " ISIRI ISO9001 باشد.
یادآوری ۲- در صورت نیاز به گواهی شخص ثالث، توصیه می‌شود که اعتبارنامه سازمان گواهی دهنده، برحسب کاربرد مطابق با ISO / IEC17021 یا INSO ISO / IEC17065 باشد.
یادآوری ۳ - مسؤولیت ارزیابی انطباق و صدور پروانه برعهده سازمان ملی استاندارد ایران است.
یادآوری ۴- برای کمک به کاربر این استاندارد، ماتریس پایه آزمون در پیوست الف ارائه شده است.
این استاندارد همراه با استاندارد ملی ایران شماره ۱-۹۱۱۹ برای سامانه‌های لوله گذاری پی وی سی صلب ( PVC - U ) تحت شرایط زیر کاربرد دارد:
الف) بیرون از بنای ساختمان با فاصله بیش از یک متر، که سامانه شبکه فاضلاب شهری به آن متصل می‌شود (ناحیه کاربرد B) و
ب) بیرون از بنای ساختمان با فاصله کمتر از یک متر، که لوله‌ها و اتصالات در خاک مدفون شده و به سامانه فاضلاب داخلی ساختمان متصل می شوند (ناحیه کاربرد BD)
یادآوری ۵- ناحیه کاربرد، به وسیله نماد B یا BD در نشانه گذاری آورده می‌شود.