پلاستیک ها -سامانه های لوله گذاری برای نوسازی شبکه های زیرزمینی گازرسانی

این استاندارد ملی، براساس پذیرش استاندارد بین المللی 2011 :1-ISO11299 تدوین شده است.
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و روش‌های آزمون سامانه های لوله گذاری پلاستیکی برای استفاده در نوسازی شبکه های زیرزمینی گازرسانی است. این استاندارد برای لوله ها و اتصالات ساخته شده و برای سامانه پوشش دهی نصب شده به کار می‌رود و برای پوشش های پاششی، لوله کشی موجود با پر کننده حلقوی به کار نمی‌رود.