پلاستیک ها -سامانه های لوله گذاری برای نوسازی شبکه های زیرزمینی گازرسانی

این استاندارد ملی، براساس پذیرش استاندارد بین المللی 2011 :3-ISO11299 تدوین شده است هدف از تدوین این استاندارد، مطابق با 1-ISO11299 ، تعیین الزامات و روش‌های آزمون برای سامانه‌های پوشش دهی مناسب برای استفاده در نوسازی شبکه‌های توزیع دفنی گاز است.
این استاندارد برای لوله های پلی اتیلنی (PE) پوششی مستقل و یا تاثیر پذیر از فشار و هم چنین اتصالات و محل های اتصال برای سامانه‌های پوشش دهی کاربرد دارد.