پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت (pvc-u) برای ساخت درها و پنجره ها

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش قراردهی آزمونه های پروفیل PVC- U مورد مصرف در ساخت پنجره ها و درها در برابر منبع نوری آزمایشگاهی قوس زنون به منظور دستیابی به تغییرات در رنگ و استحکام ضربه است.