نوارهای آب بند از جنس پلیمرهای ترموپلاستیک برای استفاده در درزهای بتن درجا

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ابعاد و شکل هندسی نوارهای آب بند از جنس پلیمرهای ترموپلاستیک برای استفاده در درزهای بتن درجا می‌باشد.
این استاندارد برای موارد زیر کاربرد دارد:
الف - نوارهای آب بند از جنس پلیمرهای ترموپلاستیک که تمام یا بخشی از نوار در درزهای اجرایی و انبساطی بتن در جا، قرار داده می‌شود.
ب- انتخاب نوار آببند با ابعاد مناسب که در طراحی مشخص شده است.
این استاندارد برای نوارهای پس آب بند (بعد از گیرش بتن) و ورقه های آب بند پلاستیکی نصب شده در سطوح خارجی بتن کاربرد ندارد.
یادآوری - درزهای انبساطی شامل درزهای جابه جایی، درزهای انقباضی و درزهای انقطاعی می‌شوند.