نوارهای آب بند از جنس پلیمر های ترموپلاستیک برای استفاده در درزهای بتن درجا

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات مربوط به مواد، روش های آزمون و بازرسی در نوارهای آب۔ بند از جنس پلیمرهای ترموپلاستیک برای استفاده در درزهای بتن درجا می باشد.