مواد ترموپلاستیک گرم کار علامت گذاری جاده

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات اعمال مواد ترموپلاستیک زرد، سفید و مشکی می باشد که ابتدا ذوب شده و به صورت داغ با روش های پاشش یا مالیدن به سطح جاده اعمال می شوند.
از این مواد به عنوان علامت گذاری های نازک بر روی خطوط وسط جاده، خطوط کناری جاده، خطوط عابر پیاده و امثال آن استفاده می شود.
این استاندارد برای مواد ترموپلاستیکی مورد نظر برای فرو کردن در داخل سطح جاده کاربرد ندارد. در این استاندارد پیش بینی های لازم جهت اعمال دانه های شیشه ای جامد جهت انعکاس نور انجام می شود.