فرآورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی

هدف از تدوین این استاندارد مشخص کردن روشی برای تعیین خواص انتقال حرارت حالت پایدار عایق حرارتی لوله های دایره ای است که عموما دماهای عملکرد آنها بیش از دمای محیط می باشد. این استاندارد الزامات عملکرد دستگاه را معین می کند، ولی طراحی دستگاه را مشخص نمی کند.
نوع آزمونه، دماها و شرایط آزمون که در این استاندارد کاربرد دارد در بند ۴ و بند ۵ مشخص می شود.