سیستم های لوله کشی ترموپلاستیک جهت زهکشی و دفع فاضلاب زیر زمینی به صورت ثقلی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی جهت برآورد سختی طوق تماسی اولیه (کوتاه مدت) غیر محوری لوله های عمودی برای ترموپلاستیک در دریچه های بازدید و آدم روها است.