پلاستیک ها -محصولات تقویت شده با الیاف شیشه -تعیین طول الیاف

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری طول الياف موجود در محصول تقویت شده با الیاف شیشه ای می باشد. این روش برای مواد قالب گیری و اجزاء قالبی کاربرد دارد. شرایط آزمون مشخص شده در این روش کاربرد آن را برای گرمانرم های تقویت شده با الیاف شیشه ای کوتاه (کمتر از یک میلی متر) یعنی الیافی که طول آنها کمتر یا معادل ۷۵ میلی متر قبل از گنجانیده شدن در مواد قالب گیری است، محدود می کند.