پلیمر تقویت شده با الیاف (FRP) برای تقویت خارجی بتن

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش های آزمون برای ورق های پلیمری تقویت شده با الیاف (FRP) که به منظور تقویت خارجی اعضاء بتنی مورد استفاده قرار می گیرند، است.