نشیمنگاه های پلاستیکی توالت فرنگی -ویژگیها و روشهای آزمون

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات نشیمنگاه های پلاستیکی توالت فرنگی و درب‌های آن‌ها (با یا بدون اجزای فلزی) می‌باشد.