چسباننده پلیمری گوگردی و اصلاح کننده گوگردی برای استفاده در بتن گوگردی مقاوم به مواد شیمیایی -ویژگیها

۱ - هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزاماتی برای چسباننده های پلیمری گوگردی و اصلاح کننده گوگردی برای استفاده در بتن گوگردی سخت شده مقاوم به مواد شیمیایی به منظور افزایش مقاومت و گیرش سریع بتن است.
۲ - این استاندارد تمامی موارد ایمنی قابل توجه را در بر نمی گیرد، در غیر این صورت هر یک مطابق با کاربرد آن ارائه شده است. پیاده سازی آیین های کار مناسب ایمنی و سلامت و تعیین کارایی محدودیت های وضع شده پیش از استفاده بر عهده کاربر استاندارد است.