لوازم بهداشتي - وان ­هاي ساخته شده از ورق­هاي ABSـ آكريليك متراكم بهبود يافته به روش كواكسترود

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات و روش های آزمون وان های ساخته شده از ورق های ABS /آکریلیک متراکم بهبود یافته به روش کواکسترود مطابق با استاندارد EN13559 با هدف تضمین اطمینان از این که محصول، زمانی که مطابق با دستورالعمل تولید کننده نصب شود. عملکرد رضایت بخش خواهد داشت.
این استاندارد شامل تمام وان‌ها می باشد.