فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی فوم صلب پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات پاششی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات برای فراورده های فوم صلب پاششی شکل گرفته در جای پلی یورتان (PUR) و پلی ایزوسیانورات (PIR) به منظور استفاده در عایق کاری حرارتی تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی است.
بسته به نوع فراورده های مطابق این استاندارد، آن‌ها ممکن است دارای بازه های دمای کارکردی در محدوده °۲۰۰C+ باشند. قسمت ۱ این استاندارد ویژگی برای سامانه فوم صلب قبل از نصب است.
قسمت ۱ این استاندارد خصوصیات فراورده را شرح می دهد و شامل روش های آزمون، نشانه گذاری و برچسب گذاری و مقررات ارزیابی مطابقت است.
این استاندارد ترازهای مورد نیاز همه خواصی که باید توسط یک فراورده به دست آید تا مناسب بودن در کاربرد نهایی ویژه را ثابت کند، مشخص نمی کند. ترازهای مورد نیاز را باید در مقررات و استانداردهایی که با این استاندارد مغایرت ندارند، یافت.
این استاندارد فراورده‌های عایق فوم صلب پلی یورتان یا پلی ایزوسیانورات ساخته شده در کارخانه یا فراورده‌های در جای مورد نظر برای استفاده در عایق کاری حرارتی ساختمان ها را شامل نمی‌شود.
این استاندارد الزامات عملکردی برای عایق صوتی هوابرد مستقیم و کاربردهای جذب اکوستیکی را مشخص نمی کند.