فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی فراورده های فوم صلب پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات پاششی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات برای فراورده های فوم صلب پاششی شکل گرفته در جای پلی یورتان (PUR) و پلی ایزوسیانورات (PIR) به منظور استفاده در عایق کاری حرارتی تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی برای مثال مخازن نگهداری، لوله‌ها و کانال‌های مورد استفاده برای تامین سوخت، روغن، سایر مایعات، آب سرد و گرم، هوا و سایر گازها است. بسته به نوع فراورده های فوم مطابق این استاندارد، آنها ممکن است دارای بازه های دمای کار کردی در محدوده °۲۰۰C+ باشند.
قسمت ۲ این استاندارد ویژگی برای فراورده عایق اجرا شده است.
قسمت ۲ این استاندارد خصوصیات فراورده را شرح می‌دهد و شامل روش‌های آزمون، نشانه گذاری و برچسب گذاری و مقررات ارزیابی مطابقت است.
همچنین این استاندارد بررسی‌ها و آزمون‌های مورد استفاده برای اعلام های بیان شده توسط عایق کار فراورده را مشخص می کند. این استاندارد ترازهای مورد نیاز همه خواصی که باید توسط یک فراورده به دست آید تا مناسب بودن در کاربرد نهایی ویژه را ثابت کند، مشخص نمی‌کند.
ترازهای مورد نیاز را باید در مقررات و استانداردهایی که با این استاندارد مغایرت ندارند، یافت. این استاندارد فراورده‌های عایق فوم صلب پلی یورتان یا پلی ایزوسیانورات ساخته شده در کارخانه یا فراورده های در جای مورد نظر برای استفاده در عایق کاری حرارتی ساختمان ها را شامل نمی‌شود.
این استاندارد الزامات عملکردی برای عایق صوتی هوابرد مستقیم و کاربردهای جذب اکوستیکی را مشخص نمی‌کند.