فراورده­ های عایق­ کاری حرارتی ساختمان­ ها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات فرآورده های ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبسط (EPS) به صورت فله ای و چسبیده برای نصب در دیوارهای دو جداره بنایی و ساختمان های قاب دار است. این استاندارد، ویژگی‌های فرآورده های عایق کاری نصب شده را در بر می‌گیرد.
این استاندارد، برای بازرسی‌ها و آزمون های مورد استفاده در اظهارنامه صادره برای محصول توسط نصاب و مقررات مربوط به ارزیابی انطباق کاربرد دارد. این استاندارد، تراز مورد نیاز از یک خاصیت معین برای دست یابی به مناسب بودن فرآورده در کاربرد خاصی را مشخص نمی کند. تراز مورد نیاز برای یک کاربرد معین را باید در مقررات یا استانداردهایی که مغایرتی با این استاندارد ندارند، یافت (برای مثال به یادآوری هدف و دامنه کاربرد استاندارد EN16809-1، در خصوص آزمون های نفوذ آب مراجعه شود).
این استاندارد، برای فرآورده هایی با ضریب هدایت حرارتی اعلام شده بیش از (0/06W(m.k در °10C، کاربرد ندارد.
این استاندارد، برای فرآورده های پلی استایرن منبسط ساخته شده در کارخانه به شکل حصیر، ورقه ای، رول یا صفحه کاربرد ندارد. این استاندارد، برای فرآورده های مورد نظر برای عایق کاری صدای هوابرد و کاربردهای جذب آکوستیکی کاربرد ندارد.