ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی -تعیین خصوصیات کششی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین خصوصیات کششی ورق های انعطاف پذیر پلاستیکی و لاستیکی عایق رطوبتی بام است.