ورق های انعطاف پذیر برای عایق آب

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمون برای سوراخ کردن ورقهای آب بند (عایق آب) در اثر ضربه است. تنش مکانیکی وارد بر ورقهای عایق آب، ناشی از بارهای بلندمدت استاتیکی تا بارهای کوتاه مدت دینامیکی گسترده است.
این روش آزمون دسته بندی دینامیکی باری را نشان میدهد که منجر به سوراخ شدن ورقه در اثر ضربه ناشی از آن می‌شود.
این استاندارد می تواند برای سایر اهداف آب بندی نیز کاربرد داشته باشد.