پلیمر تقویت شده با الیاف (FRP)-برای تسلیح سازه های بتنی -ویژگی ورقه ای FRP

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مشخصات ورقه های پلیمری تقویت شده جهت بهسازی اعضای بتنی می باشد. در این استاندارد روش هایی برای مشخص نمودن خواص مکانیکی شامل مقادیر مشخصه،ظاهرو ابعاد و آزمون نمونه بیان شده است. مشخصاتی برای طراحی و محاسبه مقادیر مشخص شده از [2]. الياف در ورقه های FRP مورد نظر این استاندارد، در یک جهت قرار می گیرند.