پلاستیک های تقویت شده با الیاف شیشه

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین اصول کلی و روشی برای تهیه نمونه هایی (میله ها) است، که از آن ها در سایر قسمت های این استاندارد استفاده می شود.