مصالح ساختمانی -فراورده های عایق کاری حرارتی

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ترکیب و ویژگی های فیزیکی عایق حرارتی الیاف معدنی جاذب صدا است که به صورت پاششی به کار می رود.
1 - 2 این الیاف معدنی باید تحت نیروی هوای فشرده به نازل وسیله پاشش، در محل اختلاط با آب منتقل شوند. این الیاف معدنی باید دارای یک چسباننده از پیش مخلوط شده با الیاف یا اضافه شده با آب در نازل وسیله پاشش باشند.
1 - 3 عایق حرارتی الیاف معدنی پاششی جاذب صدا برای استفاده در ساخت ساختمان‌ها در شرایط محیطی در نظر گرفته شده است.
1 - 4 این ویژگی ها فقط برای مواد است و برای روش های کاربردی که توسط تولید کننده عرضه می شود، به کار نمی‌رود.