ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد تعیین مقاومت نفوذ ناپذيری ورق های قیری، پلاستیکی و لاستیکی عایق رطوبتی بام است.
1 - 2 این استاندارد روشی را جهت تعیین میزان نفوذ ناپذیری در برابر آب همانند میزان مقاومت در برابر ضربه آب اعمالی یا فشار هیدرولیکی جذب شده توسط بخش محدودی از سطح محصول تولید شده در کارخانه، مشخص می کند.
1 - 3 این استاندارد می تواند برای دیگر سطوح عایق رطوبتی نیز به کار رود.