لاستیک استیرن-بوتادی ان(SBR) تعیین ریز ساختار محلول پلیمر شده لاستیک استیرن-بوتادی ان

هدف از تدوین این استاندارد تعیین مقدار کمی ریز ساختار واحدهای بوتادیان و واحدهای استیرن در لاستیک استیرن بوتادی ان پلیمر شده به روش محلول (SBR-S) توسط طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون به عنوان یک روش مطلق و طیف سنجی زیر قرمز به عنوان یک روش نسبی می‌باشد. مقدار استیرن به صورت درصد جرمی نسبت به کل پلیمر بیان می شود و مقادیر ا و۴- ترانس، او ۴-سیس و او ۲- وینیل به صورت درصد مولی نسبت به واحدهای بوتادی ان مشخص می‌شوند.
این روش جهت تعیین مقدار کمی ریز ساختار واحدهای بوتادی ان و واحدهای استیرن در لاستیک استیرن - بوتادی ان پلیمر شده به روش محلول (SBR-S) براساس روش IR و NMR کاربرد دارد.
یاد آوری - طیف بینی IR همچنین می تواند مقادیر مطلق ریزساختارها را توسط کالیبراسیون با ریزساختاره SBR-S مطلق با مقدار معلوم (مقدار آن توسط H- NMR تعیین شده است) ارائه دهد.