شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی -اشتعال پذیری -روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای ارزیابی اشتعال پذیری شیلنگ‌ها به جز شیلنگ‌های مصرفی برای موتورهای احتراق با سوخت‌های بنزینی است. این استاندارد برای شیلنگ های با مجرای اسمی ۵۰mm و کمتر کاربرد دارد.
یادآوری ۱- کاربران این استاندارد به استاندارد الزامات شعله پس فروزش ارجاع داده می‌شوند.
یادآوری ۲- ارزیابی اشتعال پذیری شیلنگ‌های مصرفی در موتورهای احتراق با سوخت‌های بنزینی در استاندارد ملی شماره ۷۰۵۶ ایران ارائه شده است.