کامپوزیت ها- پیش آغشته ها- تعیین زمان ژل شدن

هدف از تدوین این استاندارد ملی، تعیین روشی برای آزمون زمان ژل شدن پیش آغشته‌های ساخته شده از مواد تقویت کننده آغشته شده بارزین اپوکسی و یا رزین پلی استر غیر اشباع می‌باشد.
این روش برای بیشتر پیش آغشته ها با عرض بین ۳۰۰mm تا۱۰۰۰mm کاربرد دارد.
این روش برای پیش آغشته‌های خیلی باریک و همچنین برای پیش آغشته‌های با مقدار رزین کم کاربرد ندارد.
یاد آوری روش های دیگری نیز جهت اندازه گیری زمان ژل وجود دارد. اصول این روش‌ها متفاوت از روش های شرح داده شده در بند ۴ است و نتایج بدست آمده از چنین روش‌هایی ممکن است با نتایج بدست آمده از این استاندارد ملی متفاوت باشد. روش مشروحه ذیل روشی متداول بوده که بطور گسترده پذیرفته شده است گر چه ممکن است مورد استفاده قرار نگیرد.