تعیین گرانروی محلول رقیق پلیمرهای وینیل کلرید -روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری گرانروی محلول رقیق پلیمرهای وینیل کلرید در سیکلوهگزانون می‌باشد. این گرانروی به صورت گرانروی درونی (عدد گرانروی لگاریتمی) بیان می‌شود. این استاندارد فقط برای موادی کاربرد دارد که در هنگام رقیق سازی، محلول های شفاف و یکنواخت ایجاد کنند. مقادير گرانروی محلول رقیق پلیمرهای وینیل کلرید متناسب با میانگین اندازه مولکولی بخشی از پلیمر که در حلال حل شده، می‌باشد.
یاد آوری ۱- تعاریف دیگری از گرانروی ممکن است استفاده شود که در پیوست آورده شده اند، ولی انجام هرگونه تغییر در روش آزمون باید در گزارش ذکر شود.
هشدار - در این استاندارد تمام موارد ایمنی نوشته نشده است. در صورت چنین مواردی مسئولیت برقراری شرایط ایمنی و سلامتی مناسب بر عهده کاربر این استاندارد است.
یادآوری ۲ - اگرچه روش آزمون مطرح شده در این استاندارد با استاندارد ISO 1628-2 در رویکرد با جزییات تفاوت دارند، اما نتایج حاصل از آن‌ها با یکدیگر همخوانی دارد.