مواد پلیمری -شناسایی و اندازه گیری مقادیر کروم ، برم ،کادمیوم ، جیوه و سرب

- 1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای شناسایی و اندازه گیری کروم، برم، کادمیوم، جیوه و سرب در مواد پلیمری با استفاده از روش طیف سنجی فلوئورسانس پراش انرژی اشعه EDXRF)X ) می‌باشد.
1 - 2 این استاندارد برای اندازه گیری غلظت‌های کل بی فنیل های پلی برومه شده (PBB)، دی فنیل اترهای پلی برمه شده (PBDE) یا کروم شش ظرفیتی کاربرد ندارد. این استاندارد برای تعیین حالت‌های ظرفیت اتم‌ها یا یون‌ها قابل استفاده نمی‌باشد.
1 - 3 این استاندارد برای گستره ۲۰mg/ kg تا حدود یک درصد وزنی برای کروم، برم، کادمیوم، جیوه و سرب در مواد پلیمری کاربرد دارد.
1 - 4 این استاندارد برای مواد پلیمری همگن کاربرد دارد.
1 - 5 اگرچه شناسایی کیفی از طریق این استاندارد قابل دستیابی می‌باشد، اما این استاندارد برای اندازه‌گیری کمی (عناصر فوق الذكر) بر روی سطوح مورد آزمون نمونه‌هایی که دارای یک لایه پوشش و یا بیشتر می‌باشند، کاربردی ندارد. علاوه بر این، سطح مخالف نمونه هایی که دارای ضخامت کمتری (از نظر پرتوهای ایکس شمارش شده) می‌باشند نبایستی پوشیده شود و یا روی زیر لایه ثابت گردد.