فراورده های نفتی -پایداری برشی سیالات حاوی مواد پلیمری با استفاده از نازل تزریقی دیزلی اروپایی -روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد، اندازه گیری پایداری برشی سیالات حاوی مواد پلیمری است. در این روش درصد افت گرانروی (در ۱۰۰ درجه سلسیوس) سیالات حاوی مواد پلیمری به روش تزریق دیزلی که در آن از یک نازل تزریقی اروپایی استفاده شده است، سنجیده می‌شود. افت گرانروی نشان دهنده میزان تخریب پلیمر، ناشی از برش در نازل خواهد بود.
یادآوری ۱- روش آزمون ASTM 2603 D نیز روشی مشابه برای سنجیدن پایداری برشی است و محدودیت‌های آن در قسمت دامنه کاربرد روش آمده است. ارتباط معینی بین نتایج حاصل از این روش با این استاندارد ارائه نشده است .
یاد آوری ۲- در این روش آزمون از همان دستگاهی که در روش 93 - CECL- 14 -A تعريف شده، استفاده می‌شود. تفاوت دو روش در فواصل زمانی لازم برای کالیبراسیون است.
یاد آوری ۳- روش آزمون ASTM D5275 نیز به وسیله نازل تزریقی دیزلی صورت می‌گیرد ولی نتایج می تواند با این استاندارد متفاوت باشد.
یاد آوری ۴ - این روش آزمون دارای کالیبراسیون و الزامات کاربری متفاوت با روش استاندارد ملی ایران با شماره ۶۱۴۸سال ۱۳۸۱ است ، که منسوخ شده است. یاد آوری ۵ روش آزمون ASTM D7109 نیز روشی مشابه با این استاندارد است که پایداری برشی را هم در ۳۰ دور و هم ۹۰ دور تزریق اندازه گیری می‌کند در صورتی که در این استاندارد فقط ۳۰دور صورت می‌گیرد.