لاستیک استیرن-بوتادی ان خام پلیمریزه شده امولسیونی -اندازه گیری مقدار استیرن پیوندی -روش ضریب شکست

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری مقدار استیرن پیوندی در لاستیک‌های استیرن بوتادی ان پلیمریزه شده امولسیونی (SBR) به وسیله همبستگی با ضریب شکست اندازه گیری شده یک نمونه استخراجی مطابق با جدول ضرایب شکست در مقابل درصدهای جرمی استیرن است.
این استاندارد همچنین برای لاستیک استیرن بوتادی ان پلیمریزه شده امولسیونی پر شده با روغن به شرطی که یک فیلم مناسب برای اندازه گیری‌های ضریب شکست تولید کنند، کاربرد دارد.
این استاندارد برای لاستیک استیرن بوتادی ان پلیمریزه شده محلولی کاربرد ندارد.
یاد آوری ۱- استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۵۳۲ و استاندارد ISO4655 در این زمینه جهت بهره برداری موجود می‌باشند.
یادآوری ۲- از آنجایی که مقدار استیرن پیوندی روی خواص فیزیکی تاثیر می‌گذارد، آزمون استیرن پیوندی معیاری از ترکیب مونومری پیوند لاستیک است که برای بررسی درستی بارگذاری مونومر و همچنین به عنوان یک راهنما برای یکنواختی محصول به کار می رود.