اندازه گیری مقدار وینیل استات در کوپلیمرهای اتیلن -وینیل استات (EVA)

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری مقدار وینیل استات در کوپلیمرهای اتیلن وینیل استات (EVA) با استفاده از فیلم‌های فشرده (روش الف) یا پلاک‌های قالب گیری شده (روش ب) و تصحیحات داخلی برای ضخامت نمونه است.
این استاندارد برای تجزیه کوپلیمرهای اتیلن وینیل استات حاوی ٪۰/۵ تا ٪۵۵ وینیل استات کاربرد دارد. این استاندارد برای رزین‌های حاوی کمتر از٪ ۵ وینیل استات و تالک کاربرد ندارد. تالک با نوار وینیل استات در عدد موجی ۱۰۲۰cm-1 مزاحمت ایجاد می‌کند.
خواص کوپلیمرهای اتیلن وینیل استات تحت تاثیر مقدار وینیل استات ترکیب شده در کوپلیمر است. این استاندارد برای اندازه گیری میزان وینیل استات در نمونه‌های کوپلیمر کاربرد دارد.
توصیه می‌شود پیش از انجام این روش آزمون به ویژگی‌های مواد مورد آزمون اشاره شود.