مواد پلیمری سلولی انعطاف پذیر-اندازه گیری جهندگی با برگشت گلوله

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری جهندگی مواد پلیمری سلولی انعطاف پذیر با برگشت گلوله است.