مواد پلیمری سلولی انعطاف پذیر -بررسی آزمایشگاهی ویژگی های سوختن افقی آزمونه کوچک در معرض شعله کوچک

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش غربال آزمایشگاهی در ابعاد کوچک برای مقایسه مشخصه‌های سوختن نسبی آزمونه‌های کوچک و افقی از جنس مواد پلیمری سلولی انعطاف پذیر قرار گرفته در معرض منبع گرمایی با انرژی پایین است. فقط به منظور تشخیص سریع و آسان مشخصه سوختن افقی آزمونه‌های کوچک از ماده و بدون اشاره به شرایط محیطی که ماده و محصول ساخته شده از آن ماده ممکن است استفاده شوند، است. در نتیجه امکان ایجاد رابطه بین نتایج این آزمون و عملکرد چنین مواد یا محصولاتی تحت شرایط عملیاتی واقعی، وجود ندارد. آزمون بر روی آزمونه‌هایی با ضخامت بزرگتر از ۵mm کاربرد دارد. نتایج آزمون‌ها روی آزمونه‌هایی با ضخامت متفاوت، قابل مقایسه نیستند. این روش آزمون برای تشخیص خطرات بالقوه اشتعال در زمان کار، کاربرد ندارد.
یادآوری - برای پلاستیک های سلولی با چگالی کمتر از ۲۵۰kg/ m3 روش آزمون دیگری در استاندارد ISO9772 وجود دارد. تجهیزات و روش‌های آزمون با تجهیزات و روش‌های آزمون این استاندارد متفاوت هستند و بنابراین تصور نمی‌شود که نتایج آزمون یکسانی به دست آید.